top of page

REGULAMIN

LOGO CZARNE_Obszar roboczy 1.png

 

 

REGULAMIN

DATA PUBLIKACJI: 7.04.2022


§1  DEFINICJE

Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:
 

1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na domenie bavvic.com. 
 

2. Sprzedawca – BAVVIC Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzeminie, 64-200, ul. Żurawia 2, Polska, REGON: 521695415, NIP: 9231739744.
 

3. Produkt, Produkty – wszystkie przedmioty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Sklepie, Produkty BAVVIC są chronione prawami własności intelektualnej wielu krajów, w tym Urzędu Unii Europejskiej Do Spraw Własności Intelektualnej (EUIPO). Osoby naruszające te prawa zostaną pociągnięte do odpowiedzialności cywilnej oraz karnej.  
   

4. Klient, Użytkownik  –  osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu;
 

5. Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów;
 

6. Umowa – umowa sprzedaży zawierana przez i pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z Regulaminu.
 

7. Przedsprzedaż – sprzedaż Produktu na zamówienie, realizowana z wyprzedzeniem w odniesieniu do wykonania i dostarczenia Produktu. 
 

8. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 


§2  INFORMACJE OGÓLNE
 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.bavvic.com prowadzony jest przez BAVVIC Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzeminie (64-200) przy ul. Żurawia 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000965352 , REGON: 521695415, NIP: 9231739744, adres poczty elektronicznej: info@bavvic.com, numer telefonu: 508009559,  o numerze konta bankowego:
* 78 1090 1607 0000 0001 5021 9031 w walucie EUR
* 79 1090 1607 0000 0001 5021 9013 w walucie PLN 

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów lub przedsiębiorców dokonujących zakupu produktów na własny użytek.  Zakupione produkty nie mogą być odsprzedawane w celach zarobkowych. Podmioty zainteresowane dalszą dystrybucją Produktu winny zgłosić zainteresowanie na adres mailowy: info@bavvic.com

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

5. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

6. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności.

7. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży są nowe i nieużywane.

§3  NEWSLETTER I POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI

1. Klient może dokonać zamówienia usługi otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki BAVVIC („Newsletter”) poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt (https://bavvic.com/kontakt). 

2. W celu zamówienia usługi Newsletter Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać Newsletter oraz potwierdza akceptację Regulaminu.

3. Newsletter jest przesyłany w formie elektronicznej (e-mail).

4. Podając adres e-mail Klient zgadza się na:

* Przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Regulaminem w celu otrzymywania powiadomień o Produktach oraz najnowszych wydarzeniach dotyczących marki BAVVIC (cele marketingowe);

* Otrzymywanie od Sklepu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730).

5. Do automatyzacji usługi Newsletter Sklep używa platformy MailChimp. Przez zapisanie się do usługi Newsletter, Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez Sprzedawcę do przetwarzania podanych przez Klienta danych osobowych do MailChimp (adres: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA), zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi RODO. 

6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link znajdujący się na dole każdej z otrzymanych wiadomości e-mail. 

7. Klient może dokonać zamówienia usługi wpisania Klienta na listę Klientów oczekujących na jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu („Powiadomienie o dostępności”), poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na portalu Sklepu przy konkretnym, wybranym przez Klienta Produkcie.

8. W celu zamówienia usługi Powiadomienie o dostępności Klient podaje swój adres mailowy, na który chce otrzymywać jednorazowe powiadomienie o dostępności wybranego przez Klienta Produktu oraz potwierdza akceptację Regulaminu. Powiadomienie jest przesyłane w formie elektronicznej (e-mail).

 

9. Jednorazowe powiadomienie dotyczy każdorazowo jednego wybranego Produktu. Aby otrzymać powiadomienie o większej liczbie wybranych Produktów, Klient składa zamówienie usługi Powiadomienie o dostępności przy każdym z tych Produktów.

10. Postanowienia §3 ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.      

​§4  WARUNKI PRZEDSPRZEDAŻY 

1. Uczestnikiem Przedsprzedaży może być każdy Klient, który wyrazi chęć udziału w Przedsprzedaży i dokona zakupu Produktu objętego Przedsprzedażą. 

2. Zamówienia można składać jedynie przez stronę internetową https://www.bavvic.com. W zakresie zasad składania zamówień, oferowanych metod dostawy oraz płatności znajdują zastosowanie postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym paragrafie. 

3. O przewidywanym terminie dostępności Produktów Klient zostanie powiadomiony w odrębnej wiadomości e-mail. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. braku surowca czy problemu z jego dostawą).  O opóźnieniu w realizacji zamówienia Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych w ramach Przedsprzedaży w przypadku niedostępności wystarczającej ilości Produktu lub nieuzbierania wystarczającej kwoty z zamówień potrzebnej na uruchomienie procesu produkcji Produktu. O czym klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail. 

5. Uczestnik otrzymuje zwrot za zakupiony Produkt niezwłocznie po poinformowaniu go o anulowaniu zamówienia (nie później jednak niż w terminie 14 dni). 

6. Z tytułu anulowania zamówienia Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub rekompensaty, w tym również odsetek.

7. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Produktu w ramach Przedsprzedaży, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na warunkach określonych w § 5 ust. 12 Regulaminie. 

8. Sprzedawca nie odpowiada za jakąkolwiek niezawinioną przez niego szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Klienta w związku z jego udziałem w Przedsprzedaży.

9. Uczestnictwo w Przedsprzedaży jest dobrowolne. 

10. Klient jest uprawniony brać udział w Przedsprzedaży wielokrotnie w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w Regulaminie. 

          

§5  ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin stanowi wzór Umowy.

2. Na proces sprzedaży składają się następujące czynności: (i) dodanie Produktów do koszyka, (ii) przejście do kasy, (iii) potwierdzenie treści złożonego zamówienia, (iv) płatność, (v) weryfikacja zamówienia, (vi) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy sprzedaży), (vii) dostawa.

3. W celu złożenia zamówienia i przejścia przez proces zamówienia należy:

     * Dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty, rodzaju oraz ilości Produktu 

     * Na stronie Sklepu wyświetlającej dany Produkt kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

     * Kliknąć przycisk „Do kasy”,     

     * Dokonać weryfikacji listy zamawianych Produktów,

     * Kliknąć przycisk "Zamówienie"

     * Wskazać dane teleadresowe,

     * Wybrać metodę dostawy i zaakceptować jej koszt,

     * Wybrać metodę płatności,

     * Zatwierdzić składane zamówienie klikając przycisk „Zapłać”.

4. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. dowód sprzedaży/rachunek albo faktury VAT (późniejsza zmiana w tym zakresie nie jest możliwa, np. wystawienie korekty faktury nie wymaganej na podstawie przepisów prawa finansowego, w tym zmiana danych kupującego na fakturze, w szczególności w wyniku odsprzedaży).

5. Naciśnięcie przycisku „Zapłać” jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia o wskazanej przez Klienta treści.

 

6. Treść zamówienia wraz z informacją o kosztach Produktu i dostawy zostanie wyświetlona na stronie Sklepu.

 

7. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Brak dokonania zapłaty w określonym przez system płatności czasie, będzie skutkowało anulowaniem zamówienia.  

 

8. Po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający podsumowanie informacji dotyczących zamówienia, tj. rodzaj Produktów, wartość zamówienia, wybrana metoda dostawy i jej koszt, metoda płatności oraz dane teleadresowe Klienta.

 

9. Po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, Sprzedawca przetwarza zamówienie Klienta, celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia do realizacji (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Termin realizacji zamówienia zostanie określony przez Sklep. 

 

10. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

11. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych niezbędnych do dostawy Produktu, a także zaakceptowanie treści Regulaminu.

 

12. Do czasu otrzymania od Sklepu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej info@bavvic.com i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia.

 

13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:

      * Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe;

      * Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych; lub

      * Płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie;

      * Produkt jest niedostępny.

14. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji Klient nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 powyżej. Dodatkowo Klient otrzyma od Sklepu e-mail informujący go, że do przyjęcia oferty nie doszło, umowa sprzedaży nie została zawarta, a zamówienie zostało anulowane.     

§6   DOSTAWA I ODBIÓR

 

1. Wszystkie zamówienia dostarczane są do Klienta przesyłką kurierską na adres przez niego wskazany.     

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy w wybranym systemie płatności uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i kosztów przesyłki i pomyślnej weryfikacji zamówienia przez Sprzedawcę.

3. O koszcie dostawy Produktów Klient jest informowany w procesie składania zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny.

 

4. W momencie wysyłki zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem.           

5. Czas wysyłki uzależniony jest od dostępności Produktu oraz czasu produkcji. Informacja na temat czasu oczekiwania na wysyłkę zawarta jest w sekcji informacyjnej obok wybranego Produktu. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy może dojść do opóźnienia w dostawie Produktu, czas realizacji zamówienia jest dodatkowo potwierdzany przez Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

 

6. Produkty są dostarczone pod wskazany przez Klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 2-3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. W przypadku wysyłki międzynarodowej czas dostawy zależny jest od przewoźnika. Czas dostawy realizowany przez  firmę zewnętrzną  może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w terminie dostawy zamówienia, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych tj. jak np. przechowywanie paczki w urzędzie celnym (w przypadku wysyłki międzynarodowej) 

 

7. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

                                        ​

§7  SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 

1. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.

 

2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto. Płatności realizowane są w euro (EUR).

 

3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Sklep oferuje kilka metod płatności:

PŁATNOŚĆ PRZED DOSTAWĄ:

      * Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym PayU.com (przelew bankowy) albo

      * Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym PayPal (także płatność kartą płatniczą) albo

      * Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym Braintree albo

      * Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym Klarna albo
     

      * Płatność manualna w walucie EUR - PL78109016070000000150219031, SWIFT/BIC - WBKPPLPP

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za Produkt, a kończy po otrzymaniu Produktu przez Klienta. Z chwilą dostawy za ryzyko związane z Produktem (w tym utraty lub zniszczenia) odpowiada Klient. 

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie przed dokonaniem ww. zmian.

§8  ODSTĄPIENIE OD UMOWY I RĘKOJMIA ZA WADY

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3-5 poniżej.

2. Powyższe Prawo odstąpienia od Umowy zawartej nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zwrot nie jest możliwy, jeśli Produkt zwrócony jest w otwartym lub zniszczonym opakowaniu, a także jeśli nosi ślady użytkowania. 

3. Zwrotu Produktów można dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na koszt Klienta na adres: BAVVIC ul. Żurawia 2; 64-200 Chorzemin (adres wyłącznie korespondencyjny). Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Produkt w oryginalnym opakowaniu, nieużywany i czysty, pozbawiony zapachu.

4. Sprzedawca zwraca Klientowi równowartość ceny Produktu. Koszt doręczenia przesyłki Klientowi oraz zwrotu Produktu do Sprzedawcy nie podlega zwrotowi.

5. Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu Produktu wysyłką za pobraniem nadaną przez Klienta. Przy wyborze wysyłki za pobraniem jako sposobu zwrotu Produktu Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszelkimi kosztami, jakie w związku z tym poniesie. Koszty te zostaną odjęte (potrącone) od ceny Produktu, podlegającej zwrotowi przez Sprzedawcę Klientowi.            

 

6. Klient odstępuje od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można sporządzić korzystając z Formularza Zwrotów: Pobierz Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu należy podpisać odręcznie. Do oświadczenia należy załączyć potwierdzenie zakupu. 

 

7. Treść oświadczenia o odstąpieniu Klient przesyła w formie papierowej na adres BAVVIC, ul. Żurawia 2, 64-200 Chorzemin, dołączając dokument i potwierdzenie zakupu do przesyłki zawierającej Produkt;      

 

8. Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem.

 

9. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.

 

10. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i doręczeniu Sprzedawcy zwróconego Produktu, zwraca Klientowi cenę za Produkt (ust. 3-5 stosuje się odpowiednio), przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient (w przypadku płatności kartą kredytową płatność zostanie zwrócona na tę samą kartę). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu.

 

11. Klient spoza Unii Europejskiej ma obowiązek wypełnić deklarację celną i wyraźnie wskazać w niej, że przesyłka dotyczy zwrotu towaru. Karta odprawy celnej i faktura powinny być zgodne co do wartości i waluty, oraz dołączone do paczki oznaczonej jako zwrot.

RĘKOJMIA ZA WADY

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Produktu z Umową (wady Produktu).

 

2. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym, żądać:

     * Wymiany Produktu na nowy,

     * Naprawy Produktu przez Sprzedawcę,

     * Obniżenia ceny Produktu albo

     * Odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.

3. Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.

 

4. Klient składa reklamację, składając Sprzedawcy formularz reklamacji na piśmie (Pobierz Formularz Reklamacji). Formularz należy podpisać odręcznie.

 

5. Formularz w formie papierowej wraz z numerem zamówienia lub fakturą Klient przesyła na adres BAVVIC, ul. Żurawia 2, 64-200 Chorzemin, dołączając dokumenty do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.      

 

6. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu lub jego naprawy, jeżeli jest to niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zmienić roszczenie. Komunikacja prowadzona jest elektronicznie.

 

7. Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli zgłoszone przez Klienta żądanie obniżenia ceny Produktu jest pierwszym żądaniem złożonym w ramach procedury reklamacji dotyczącej danego Produktu, Sprzedawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę.

 

8. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada Produktu ma charakter istotny.

 

9. Drewno, z którego wykonane są klocki BAVVIC jest materiałem naturalnym. Każdy element drewniany jest inny i jedyny w swoim rodzaju, w związku z czym wygląd Produktu na żywo może nieznacznie różnić się od prezentowanego na stronie sklepu. Elementy drewniane mogą zawierać na swojej powierzchni naturalnie występujące sęki, słoje, ciemniejsze zabarwienie.

 

10. Drewno jest materiałem wrażliwym na sposób użytkowania oraz działanie czynników zewnętrznych.  Zaleca się chronić Produkt przed wilgocią i ekspozycją na słońce. W miarę eksploatacji mogą się na nim pojawić: zarysowania, przetarcia, pęknięcia oraz tak zwane „drzazgi drewniane”.  Takie są właściwości tego materiału.  Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikają bowiem z użytkowania. Dlatego tym bardziej należy zwrócić uwagę na ostrożność w trakcie użytkowania Produktu. Element drewniany, który ulegnie uszkodzeniu lub złamaniu, a na którym powstaną ostre odłamki powinien zostać wyłączony z użytku. Aby klocki nie uległy złamaniu nie należy rzucać nimi, chodzić po nich, z dużą siłą wkładać lub wyciągać z innych elementów drewnianych lub silikonowch. Drewno to materiał naturalny w związku z czym należy unikać większego nacisku tak aby klocek się nie złamał. 

 

11. Silikon, z którego są wykonane elementy zabawki jest materiałem spełniającym obowiązujące normy bezpieczeństwa i nie zawierają żadnych ftalanów wymienionych jako szkodliwe dla zdrowia. Jest bezpieczny dla dzieci. Jednak w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki. Należy zwrócić uwagę na ostrożność w trakcie użytkowania zabawek. Elementy silikonowe, które ulegną uszkodzeniu powinny zostać wyłączone z użytku.       

 

12. Produkt zawiera małe elementy, jest przeznaczony dla dzieci powyżej 3 roku życia ze względu na ryzyko zadławienia. 

 

13. Uszkodzenie mechaniczne Produktu nie podlega Reklamacji.

 

14. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sprzedawca wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), niezwłocznie – w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład) Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu zapłaconej przez Klienta oraz koszt przesyłki do wysokości najtańszej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy. 

 

15. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.  

 

16. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli został poinformowany o wadzie produktu przed upływem dwóch lat od dnia zakupu Produktu.

USZKODZENIE PRODUKTU PODCZAS TRANSPORTU

1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.

2. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia  Produktu niekompletnego.

 

2. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:

      * Listem,

      * Listem poleconym,

      * Przesyłką za pobraniem.

3. Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §7 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).     

     

§9   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Zwrotu i reklamacji Produktów należy dokonać przesyłką kurierską lub paczką Poczty Polskiej na adres: BAVVIC, ul. Żurawia 2, 64-200 Chorzemin (adres korespondencyjny).

 

2. Korespondencję e-mailową należy kierować na adres: info@bavvic.com.

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 

4. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

5. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory w drodze rozmów, których celem będzie załatwienie spornej sprawy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd powszechny.

 

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.

 

7. Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania portalu internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

 

8. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

§10  POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest BAVVIC Spółka z o.o. z siedzibą w Chorzeminie, 64-200, ul. Żurawia 2, Polska,  REGON: 521695415, NIP: 9231739744 (dalej „Administrator”).

JAK UŻYWANE SĄ DANE OSOBOWE

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach:

1. Zawarcia i realizacji zamówień i umów sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

2. Marketingu własnych Produktów i usług Administratora, w tym poprzez przesyłanie za uprzednią zgodą wiadomości zawierających informacje handlowe, w szczególności w formie Newslettera, w formie Powiadomienia o dostępności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody.

 

4. Innych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (newsletter) na jego adres e-mail będą wysyłane wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych Produktach dostępnych w Sklepie.

W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

         * Adres email

         * Dane adresowe (ewentualnie adres dostawy jeśli jest inny niż adres zamieszkania) – adres zamieszkania, kod pocztowy,                miejscowość

         * Numer telefonu

         * Imię i nazwisko

W przypadku skorzystania z usługi Newslettera lub Powiadomienia o dostępności Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.

Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Administrator gromadzi również tzw. dane eksploatacyjne (nie będące danymi osobowymi) Użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Gromadzone dane służą do generowania statystyk i usług reklamowych. Administrator gromadzi takie dane jak odwiedziny, ścieżka nawigacji oraz zakres korzystania z funkcji Sklepu przez Użytkownika, czas pozostawania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownik odwiedza Sklep, a także dane geograficzne i zainteresowania.

Dane eksploatacyjne odwiedzających Sklep mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia internetowych kampanii reklamowych selekcjonowanych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników. Administrator korzysta z usług retargetingu personalizowanego, aby móc proponować Użytkownikom ciekawą treść reklamową. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o aktywność Użytkownika w Sklepie. W tym celu Administrator korzysta z zewnętrznych platform reklamowych, takich jak Facebook, Google, Instagram itp., które dopasowują profil Użytkownika w swojej bazie danych, aby ustalić optymalny czas i miejsce do wyświetlenia Użytkownikowi interesującej go reklamy.

COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

* Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

* Dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego,

 

* Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w usługach Google LLC, Google Ireland Limited oraz Meta Platforms, Inc. w tym Facebook Ireland Ltd., czy Instagram, Pliki cookies umożliwiają wyświetlanie reklam, ofert i promocji opartych na wzorcach przeglądania witryny Sklepu. Dzięki temu zawartość Sklepu oraz przekaz reklamowy jest lepiej dopasowany do Użytkownika oraz zgodny z jego zainteresowaniami i preferencjami. Pliki cookie umożliwiają ograniczenie liczby wyświetleń reklamy. Marketingowe pliki cookie mogą służyć także do śledzenia skuteczności kampanii reklamowych w witrynach innych firm.

* Upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Możemy rozróżnić dwie kategorie plików cookies:

Z uwagi na czas życia cookies:

* Pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony zawarty w parametrach pliku lub do czasu ich fizycznego usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika

 

* Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej Sklepu.

Z uwagi na cel jakiemu służą plik cookies dzielimy na:

* Pliki statystyczne które służą do zbierania anonimowych statystyk dotyczących Sklepu

* Pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych

* Pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu

* Pliki reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)

Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi, w szczególności mediami społecznościowymi, w zakresie prowadzonej przez nie działalności reklamowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od tych podmiotów. Ma to na celu wyświetlanie Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy w usługach tych podmiotów trzecich. Podmiot trzeci będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Sklepie do profilu Użytkownika w jego usłudze.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookies:

         1. Google LLC, Google Ireland Limited      

         2. To jest teraz Meta Platforms, Inc. (W tym Facebook Ireland Ltd., Facebook Inc., Instagram)

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Użytkownik może uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek i ciasteczek podmiotów trzecich m.in. korzystając z odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane do operatorów płatności (np. PayPal lub tpay.com) w celu realizacji płatności oraz do firm kurierskich (np. DPD, DHL) w celu dostarczenia Produktu pod wskazany adres. Jeśli Użytkownik zapisze się na Newsletter, lub na Powiadomienie o dostępności, adres email Użytkownika i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do MailChimp.          

Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Serwery Sprzedawcy znajdują się w Unii Europejskiej. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (w zakresie wykonania na rzecz Użytkownika zawartych przez niego umów – np. dane kontaktowe, zapis korespondencji i zapisy transakcji), do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub zgody na przesyłanie informacji handlowej poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej informację o cofnięciu zgody i wskazaniu, o którą zgodę chodzi na adres: info@bavvic.com. Po odwołaniu zgody/zgód Użytkownik nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych ani informacji handlowych pochodzących od Administratora. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej taki sprzeciw należy przesłać na adres: info@bavvic.com.

Po wniesieniu sprzeciwu Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych materiałów marketingowych od Administratora.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Administratorem na adres: info@bavvic.com.

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI I REGULAMINU

Sprzedawca może aktualizować Politykę Prywatności oraz Regulamin przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu, ze wskazaniem daty publikacji.

bottom of page